Adaptacje poddaszy

Masz pod­dasze, które chcesz zaadap­tować na cele mieszkalne? To świet­nie! Ja mam dostęp do mate­ri­ałów w dobrej cenie oraz narzędzia i kwal­i­fikac­je, aby pomóc Ci zre­al­i­zować marzenia o pięknym mieszka­niu na pod­daszu. Wykonu­ję m.in.:

  • ocieple­nia strychów;
  • regip­sy i pły­ty OSB;
  • podło­gi drew­ni­ane, pan­ele i kafle;
  • gładzie i mal­owanie.

Każdą pracę real­izu­ję indy­wid­u­al­nie uwzględ­ni­a­jąc pref­er­enc­je Klien­ta. Posi­adam liczne kon­tak­ty z dostaw­ca­mi, dzię­ki czemu oszczędzisz pieniądze i czas na poszuki­wanie mate­ri­ałów.