Instalacje elektryczne i hydrauliczne

Potrze­bu­jesz zasi­la­nia w prąd lub wodę? Planu­jesz wymi­anę insta­lacji elek­trycznej lub hydraulicznej na nową? To świet­nie! Ja mam dostęp do mate­ri­ałów w dobrej cenie oraz narzędzia i kwal­i­fikac­je, aby pomóc Ci zre­al­i­zować marzenia o lep­szym domu. Wykonu­ję insta­lac­je elek­tryczne i hydrauliczne w:

  • remon­towanych mieszka­ni­ach;
  • nowo budowanych domach;
  • adap­towanych strychach.

W ramach ww. prac ofer­u­ję m.in.:

  • wyko­nanie pro­jek­tu;
  • kładze­nie insta­lacji;
  • nadzór kierown­i­ka budowy
  • odbio­ry insta­lacji.

Każdą pracę real­izu­ję indy­wid­u­al­nie uwzględ­ni­a­jąc pref­er­enc­je Klien­ta. Posi­adam liczne kon­tak­ty z dostaw­ca­mi, dzię­ki czemu oszczędzisz pieniądze i czas na poszuki­wanie mate­ri­ałów.