Remonty domów

Masz dom, który chcesz wykończyć lub wyre­mon­tować? To świet­nie! Ja mam dostęp do mate­ri­ałów w dobrej cenie oraz narzędzia i kwal­i­fikac­je, aby pomóc Ci zre­al­i­zować marzenia o pięknym domu. Wykonu­ję m.in.:

  • sto­larkę drzwiową;
  • sto­larkę oki­en­ną;
  • ocieple­nia i tynkowanie;
  • mal­owanie wewnątrz i na zewnątrz;
  • wykończe­nie wnętrz;
  • podło­gi drew­ni­ane, pan­ele i kafle;
  • kom­pletne łazien­ki;
  • ter­akotę tara­sową.

Każdą pracę real­izu­ję indy­wid­u­al­nie uwzględ­ni­a­jąc pref­er­enc­je Klien­ta. Posi­adam liczne kon­tak­ty z dostaw­ca­mi, dzię­ki czemu oszczędzisz pieniądze i czas na poszuki­wanie mate­ri­ałów.