Roboty betonowe

Potrze­bu­jesz tara­su, pod­jaz­du lub ogrodzenia? Planu­jesz prace betonowe? To świet­nie! Ja mam dostęp do mate­ri­ałów w dobrej cenie oraz narzędzia i kwal­i­fikac­je, aby pomóc Ci zre­al­i­zować marzenia o lep­szym domu. Wykonu­ję robo­ty betonowe pod m.in.:

  • tarasy;
  • pod­jazdy;
  • ogrodzenia.

W ramach prac betonowych wykonu­ję m.in.:

  • sza­lowanie;
  • zbro­je­nie;
  • wyle­wanie betonu.

Każdą pracę real­izu­ję indy­wid­u­al­nie uwzględ­ni­a­jąc pref­er­enc­je Klien­ta. Posi­adam liczne kon­tak­ty z dostaw­ca­mi, dzię­ki czemu oszczędzisz pieniądze i czas na poszuki­wanie mate­ri­ałów.