Wykańczanie mieszkań

Masz mieszkanie w stanie dewelop­er­skim albo chcesz odmienić wygląd swo­jego mieszka­nia? To świet­nie! Ja mam dostęp do mate­ri­ałów w dobrej cenie oraz narzędzia i kwal­i­fikac­je, aby pomóc Ci zre­al­i­zować marzenia o pięknym mieszka­niu. Wykonu­ję m.in.:

  • tyn­ki wewnętrzne i gładzie;
  • podło­gi drew­ni­ane, pan­ele i ter­akotę;
  • sto­larkę (drzwi i okna);
  • mal­owanie;
  • docieplanie wnętrz;
  • prze­bu­dowy mieszkań.

Każdą pracę real­izu­ję indy­wid­u­al­nie uwzględ­ni­a­jąc pref­er­enc­je Klien­ta. Posi­adam liczne kon­tak­ty z dostaw­ca­mi, dzię­ki czemu oszczędzisz pieniądze i czas na poszuki­wanie mate­ri­ałów.